ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และเภสัชภัณฑ์ตามตำรายา โดยวิธีวิเคราะห์เชิงกายภาพในลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 564 131 การควบคุมคุณภาพยา 1 เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลทางเภสัชศาสตร์