ยาประเภทอินทรียเภสัชสารจากสารสังเคราะห์ ประโยชน์ทางบำบัด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ของยา ความคงทน ความบริสุทธิ์ การทดสอบเอกลักษณ์ หลักการสังเคราะห์ยาประเภทนี้ เนื้อหาครอบคลุมยาประเภทที่ใช้ในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจกับหลอดเลือดและระบบไต

Organic pharmaceutical and medicinal compounds from synthesis, pharmaceutical therapeutics, structure-activity relationships of pharmaceuticals, stability, purity, identification, principles and techniques of pharmaceutical syntheses covering those compounds employing in neuromuscular, cardiovascular and nephrotic system.