การควบคุมคุณภาพของยาโดยเน้นความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นของการวิเคราะห์คุณภาพตามเภสัชตำรับ เทคนิคการแยกรวมถึงการทดสอบพิเศษอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์และแปลผลทางเภสัชศาสตร์