บูรณาการของการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม และการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ สำหรับวิเคราะห์ ทดสอบเภสัชภัณฑ์ตามข้อกำหนดในตำรายา ครอบคลุมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ