รูปแบบหรือรูปจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถนำมาใช้วิจัยเพื่อการดำเนินงาน รูปจำลองต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกรณีต่าง ๆ ในการจัดการโครงการก่อสร้าง

Operation research and mathematical modeling techniques used in managerial decision making and construction project management.