รูปแบบ ประเภทของบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว บทบาทของธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเ ที่ยวและการบริการ การจัดตั้งบริษัท การบริหารงานภายในองค์การ การวางแผนในการดำเนินธุรกิจ วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การ แนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยวและการเดินทางภายในประเทศ และระหว่างประเทศที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์และแผนการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางกับธุรกิจการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว โปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทาง และการเขียนตั๋วโดยสารเครื่องบิน