พฤติกรรมและการออกแบบองค์ประกอบอาคารโครงสร้างไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการศึกษานอกสถานที่