แนวความคิด ความหมาย และรูปแบบงานศิลปะในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาถึงยุครัตนโกสินทร์ โดยเน้นถึงแหล่งกำเนิดของศิลปะ พัฒนาการทางด้านรูปแบบ ลักษณะเฉพาะของยุคสมัย รวมถึงความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมภายนอก

CONCEPTS, MEANINGS AND PATTERNS OF ARTS IN THAILAND FROM PREHISTORY TO RATTANAKOSIN ERA FOCUSING ON THE ORIGIN, DEVELOPMENT, CHARACTERISTICS OF EACH PERIOD AND RELATIONSHIP WITH SOCIETY AND CULTURE BEYOND.