โครงสร้างและรูปประโยคในภาษาจีนที่ซับซ้อนขึ้น เรียนรู้และฝึกฝนการใช้คำศัพท์ สำนวนและบทสนทนาเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกฝนอ่านบทความสั้นๆ แล้วถ่ายทอดต่อด้วยการพูด การเขียน เรียนรู้อักษรจีนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 300 ตัว