ฝึกทักษะการฟัง การพูดที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การอธิบายกระบวนการ การจองและรับจอง ศึกษาคำศัพท์ และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร การขนส่ง และธุรกิจการบิน

PRACTICE IN LISTENING AND SPEAKING IN TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS; TELEPHONE CONVERSATIONS; ARRANGEMENT OF APPOINTMENT; EXPLANATION OF PROCESS; RESERVATION AND CONFIRMATION; STUDY OF VOCABULARY AND EXPRESSIONS RELATING TO TOUR GUIDE BUSINESS, HOTEL, RESTAURANT, TRANSPORTATION, AND AIRLINE BUSINESS.