การนำเสนอโครงงานออกแบบที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การค้นคว้าสรุปประเด็นปัญหา สร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องทั้งด้านเทคนิคสื่อที่เหมาะสม การบูรณาการความคิด และ เหตุผล สุนทรียศาสตร์และความสามารถด้านเทคนิคในโครงการออกแบบ

Proposals of individual design project, Searching and summarising problems. Utilisation of communication technique to create art works. Integration of concept, research and technique for design project.