การสร้างสรรค์และนำ?เสนอโครงการออกแบบด้วยตนเอง ในขอบเขตของงานออกแบบสื่อสาร ดิจิทัล ภายใต้คำ?ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

Production and presentation of individual design project in the field of digital communication design under the supervision of advisor.