นักศึกษาสามารถปฏิบัติบทเพลงในระดับความสามารถขั้นสูงได้ มีพื้นฐานการปฏิบัติที่ดี น้ำเสียงดี เทคนิคการปฏิบัติดี  และไพเราะ สามารถออกแบบสร้างสรรค์แบบฝึกหัดสำหรับแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติบทเพลงได้ เข้าใจเนื้อหาบทเพลง สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้