ศึกษาความหมาย แนวคิด ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ ประเภทของรัฐวิสาหกิจ วิธีการดำเนินงาน การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจประเภทต่างๆ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ แนวโน้มของรัฐวิสาหกิจในอนาคต

ศึกษาหลักการพื้นฐานและวิวัฒนาการของวิชารัฐศาสตร์ รูปแบบของรัฐบาลและกระบวนการทางการเมือง รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง พัฒนาการทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน แนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม กลไก จุดประสงค์ และที่มาของกฎหมาย ขอบเขตและประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และการปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล กระบวรการฟ้องร้อง พิจารณาคดี ตลอดจนกระบวนการร่างและเสนอกฎหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศที่สำคัญ และการปกครองท้องถิ่นในอนาคต

ศึกษาแนวคิด ความสำคัญ การวัด มติมหาชน ตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อ และบทบาทของมติมหาชนและสื่อสารมวลชน ในการเมืองการปกครอง

ศึกษากระบวนการและกลวิธีในการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชน การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน การคาดคะเนความต้องการเพื่อรับความเจริญเติบโตของชุนในอนาคต หลักการสำคัญของการเขียนโครงการเพื่องานพัฒนา กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำโครงการอย่างมีส่วนร่วม สาระสำคัญของโครงการของรัฐ และขององค์กรเอกชน ฝึกทักษะการเขียนโครงการ การนำโครงการไปทดลองปฏิบัติและการใช้ทักษะต่างๆ ประกอบการดำเนินงานพัฒนาตามโครงการ มีการศึกษานอกสถานที่

ศึกษาทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานและสร้างวิสัยทัศน์ในการวางผังชุมชนที่นำมาเป็นเกณฑ์ในการวางแผนปรับปรุงเขตชุมชนเก่า การเลือกสถานที่สร้างชุมชนใหม่ การกำหนดเขตที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม การวางผังถนน การจราจรและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จำเป็น การจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชน