พื้นฐานการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับสภาพแวดล้อมในการประกอบ อาชีพ โดยเน้นไวยากรณ์ การฟัง การพูดการอ่าน และการเขียนผ่านการฝึกหัดและกิจกรรมในสถานการณ์ ทางธุรกิจต่างๆรวมถึง การโต้ตอบทางจดหมาย มารยาท และการนำเสนอทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ

Foundation of French business communication in using French language in professional environments, focusing on grammar, listening, speaking, reading, and writing skills through exercises and activities in various business situations include business correspondence, etiquettes, formal business presentation.

การพัฒนาทักษะในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสการสื่อสารโดยใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและการสร้างรูปประโยคในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งครอบคลุมการปูพื้นฐานคำศัพท์ทางธุรกิจอย่างกว้างๆและที่ใช้ในสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ

Further development of speaking, listening, reading and writing skills in French communication by using more complicated vocabulary and higher level of sentence formation, also covering general business vocabularies and simple business situations. 

ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบข้อมูลการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์ในธุรกิจและด้านอื่นของสังคม

A historical perspective of computer technology. Hardware, software, information systems, their integration and applications in business and other segments of society.

กำเนิดและพัฒนาการของวัฒนธรรมสมัยใหม่โดยเน้นด้านสื่อสารมวลชน ความรู้เชิงวิจารณ์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมย่อย โดยเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจสื่อสารมวลชน

Formation and development of contemporary culture, focusing on mass media, critical knowledge and influences of cultural knowledge exchanged on media industries.

ประเพณีวัฒนธรรมไทย ลักษณะของสถาปัตยกรรมและศิลปะไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตและโครงสร้างทางสังคม พุทธศาสนา ความเชื่อของสังคมไทย พิธีกรรม เทศกาล อาหาร และการฝีมือของไทย

Thai cultural tradition. Thai art and architectural styles, folk wisdom, lifestyles, and social structure. Buddhism, belief system and rituals in Thai society. Festivals, food and handicrafts of Thailand.

พื้นฐานฝรั่งเศส คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องโดยเน้นด้านการพูดและการฟัง ในวัฒนธรรมของประเทศ และ การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

Basic French vocabulary, grammar, accurate pronunciation practices primarily on speaking and listening skills on culture and daily communication.

หลักการทำงานของระบบดิจิทัล การออกแบบดิจิทัลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมสำหรับปรับ แต่งภาพ โปรแกรมสำหรับวาดภาพและโปรแกรมที่ใช้สร้างงานเคลื่อนไหวสองมิติ

Understanding digital system, introduction to digital art and design using basic applications for raster graphic editors. Vector graphics, retouch and creating two-dimensional animation.