ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างงานจากเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ โดยเน้นความงามของโครงสี และโครงสร้างองค์ประกอบของรูป เพื่อสร้างทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างภาพจิตรกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป มีการศึกษานอกสถานที่

ศึกษาและปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีสี และรูปทรงที่ใช้ในศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการและสื่อความหมายของอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านงานศิลปะ โดยเฉพาะการนำไปประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ออกแบบผลงาน 2 มิติเพื่อสร้างประสบการณ์ในการออกแบบโดยใช้ธรรมชาติและทฤษฎีทางสุนทรียภาพในการจัดวางองค์ประกอบ ตลอดจนการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการนำ คอมพิวเตอร์กราฟิกมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ออกแบบผลงาน 3 มิติเพื่อสร้างประสบการณ์ในการออกแบบโดยใช้ธรรมชาติและทฤษฎีทางสุนทรียภาพในการจัดวางองค์ประกอบ ตลอดจนการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการนำ คอมพิวเตอร์กราฟิกมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ศึกษาหลักการและวิธีการวาดและกายวิภาคของคนและสัตว์ เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะโดยอาศัยแบบหุ่นนิ่ง แบบคน ตลอดจนศึกษาการวาดภาพอาคาร ต้นไม้ และทิวทัศน์ มีการศึกษานอกสถานที่

ศึกษาหลักการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย ของผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

การออกแบบองค์ประกอบเกมพื้นฐาน กฏการเล่น การสร้างเกมต้นแบบด้วยกระดาษตลอดจนกระบวนการทดสอบ ปรับปรุง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบเกม 2 มิติ