ประวัติการออกแบบที่ใช้โปรแกรมช่วยออกแบบ และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อสังคมและงานออกแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ และรู้จักประเมินบทบาทของการออกแบบและเทคโนโลยีทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ การประยุกต์ของกราฟ ต้นไม้และข่ายงาน ปัญหาการหาวิถีสั้นที่สุด วงจรออยเลอร์ วงจรแฮมิโทเนียน พีชคณิตแบบบูล การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ชนิดของความคลาดเคลื่อน การป้องกันความคลาดเคลื่อน

หลักการพัฒนาโปรแกรมแบบโครงสร้าง การกำหนดค่าคงที่และตัวแปร การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การเขียนฟังก์ชั่นแบบต่างๆ การกำหนดเงื่อนไข และการวนรอบ

ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การอินทิเกรตและการประยุกต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร เวกเตอร์ แคลคูลัส เมทริกซ์และการประยุกต์

โครงสร้างข้อมูลแบบข้อมูลเชิงรายการ แบบคิว แบบเรียงทับซ้อน กราฟ รูปต้นไม้ การเรียงลำดับข้อมูล เรียงลำดับแบบฮีป การค้นหาข้อมูล การหาเลขที่อยู่แบบเฮซชิง การค้นหาแบบทวิภาค การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ หลักการวิเคราะห์และออกแบบ อัลกอริธึมเบื้องต้น

ศึกษาทฤษฎีสี หลักการและเทคนิควิธีการลงสี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวาดภาพสีดิจิตอล ของวัตถุรูปทรงธรรมดาไปจนถึง วัตถุที่มีความสลับซับซ้อนเพื่อพัฒนาไปสู่การวาดภาพสีดิจิตอลในการออกแบบตัวละคร การสร้างฉากทัศนียภาพของงานออกแบบสิ่งสร้างสรรค์

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานกราฟิกสำหรับการสื่อสาร การออกแบบตราสัญลักษณ์ และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร นามบัตร หัวจดหมาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเอกสารต่าง ๆ