วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน พีชคณิตแบบบูล ข้อมูลและระบบสารสนเทศ การแทนข้อมูล ความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างโปรแกรม โครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน แถวลำดับ โปรแกรมย่อย

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion on what is read; ability to use information from reading to write; listening for main ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking.

A  primary  goal  of  this  course  is  furthers  study  of  "English  in  Daily  Life"  by  emphasizing  English  vocabulary  terms  and  their  meaning  for  development  work.

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน พีชคณิตแบบบูล ข้อมูลและระบบสารสนเทศการแทนข้อมูล ความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โครงสร้างโปรแกรม โครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน แถวลำดับ โปรแกรมย่อย

Evolution of computers, information technology, computer components, operating systems for the computer network technology, computer language, the number system, Boolean algebra, information and information systems, data representation, basic knowledge about computer applications, application programs, computer program development, computer program structures, basic control structures, arrays, and subprograms.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด หลักการพูด และวิธีการพูดในที่สาธารณะตามลักษณะการพูดประเภทต่างๆ เช่น การพูดอธิบาย การพูดจูงใจ การพูดสาธิต การบรรยายสรุป การพูดสุนทรพจน์และการอภิปราย เป็นต้น

Fundamental knowledge about speaking, principles of speaking, and methods of speaking in pubic classified by types of speaking, such as explanation, persuasion, demonstration, briefing, speech, and discussion.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด หลักการพูด และวิธีการพูดในที่สาธารณะตามลักษณะการพูดประเภทต่างๆ เช่น การพูดอธิบาย การพูดจูงใจ การพูดสาธิต การบรรยายสรุป การพูดสุนทรพจน์และการอภิปราย เป็นต้น

Fundamental knowledge about speaking, principles of speaking, and methods of speaking in pubic classified by types of speaking, such as explanation, persuasion, demonstration, briefing, speech, and discussion.

วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ ตวามสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ความน่าจะเป็น เมทริกซ์ ทฤษฎีการตัดสินใจ สถิติเบื้องต้น แคลคูลัสเบื้องต้น เลขดัชนี