การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และการวิจัยตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา สวนสนุก ท่องเที่ยว และสถานบันเทิง เป็นต้น ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการขาย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบันเทิงและดนตรี

พื้นฐานพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินค่าทางเลือกพฤติกรรมการซื้อ และกระบวนการภายหลังการซื้อ

Fundamental of consumer behavior, internal and external psychology and behavior, the analysis of internal and external factors effecting consumer behaviors, process of consumer decisions, realization of problems, gathering of information, assessing choices, buying behavior, and process after purchasing.