การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และการวิจัยตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา สวนสนุก ท่องเที่ยว และสถานบันเทิง เป็นต้น ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการขาย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบันเทิงและดนตรี