วิชาบังคับก่อน : 761 203 หลักการตลาด พื้นฐานพฤติกรรมของผู้บริโภค อิทธิพลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินค่าทางเลือก พฤติกรรมการซื้อ และกระบวนการภายหลังการซื้อ

BASICS OF CONSUMER BEHAVIOR; INFLUENCE OF INTERNAL FACTOR AND EXTERNAL FACTOR AFFECTING BEHAVIOR; CONSUMER’S DECISION PROCESS; PROBLEM RECOGNITION; INFORMATION SEARCH; EVALUATION OF ALTERNATIVE; PURCHASE BEHAVIOR AND POST-PURCHASE PROCESS.

ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ กระบวยการเป็นผุ้ประกอบการ ลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี ภาวะผู้นำและหน้าที่ของผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงแรมที่มีต่อสังคม การจัดทำแผนธุรกิจโรงแรมและที่พักขนาดย่อม การบริหารจัดการทรัพยากร โดยเน้นกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดย่อม

แนวคิดการสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม การสร้างความคิด วิธีการสนับสนุนจุดขาย การสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการของธุรกิจโรงแรม การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคทางการตลาดแบบบูรณาการ การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ การเลือกใช้สื่อ การวางแผนงบประมาณ การประเมินผลการใช้สื่อทางการตลาด

ทักษะการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสารโดยทั่วไป กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อธุรกิจ เน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความ และการพูดที่คำนึงถึงความถูกต้องด้วยสำเนียงและการใช้ภาษา ในการสื่อสาร เพื่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ