แนวคิดการสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม การสร้างความคิด วิธีการสนับสนุนจุดขาย การสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการของธุรกิจโรงแรม การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคทางการตลาดแบบบูรณาการ การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ การเลือกใช้สื่อ การวางแผนงบประมาณ การประเมินผลการใช้สื่อทางการตลาด