ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฏระเบียบและกติกา มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยหนึ่งชนิดกีฬา

ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรมและการก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การจูงใจ การรับรู้ บุคลิกภาพ ความขัดแย้ง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนำวิชาจิตวิทยาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

ศึกษาประวัติ ความมุ่งหมาย ประเภท กฎ ข้อบังคับ และมรรยาทของการอยู่ค่ายพักแรม หลักการจัดค่ายพักแรม รวมถึงการจัดค่ายพักแรมเชิงธุรกิจ หลักการจัดโปรแกรม การออกแบบค่ายพักแรมในรูปแบบต่างๆ