รูปแบบภาษาสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ ทักษะการเขียนโต้ตอบเชิงธุรกิจ ประวัติส่วนตัว จดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศแจ้งทราบ กำหนดการ และสุนทรพจน์สำหรับงานพิธีการ 

LANGUAGE PATTERNS FOR BUSINESS WRITING; BUSINESS CORRESPONDENCE WRITING SKILLS; R?SUM?; APPLICATION AND COVER LETTERS; FILLING IN JOB APPLICATION FORMS; JOB ADVERTISEMENT; NOTICES; ITINERARY; FORMAL SPEECH.

กลวิธีการอ่าน การใช้พจนานุกรมอังกฤษ อังกฤษในการเรียนภาษา การอ่านบทความทั่วไปและบทความเชิงวิชาการ การสรุปและอภิปรายรายละเอียดสำคัญของข้อความที่อ่าน

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์การบิน กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน ธุรกิจการบิน บริการของสายการบิน พันธมิตรทางการบิน งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน มาตรการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบิน รหัสต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการบิน ตารางเวลาการบิน การสำรองที่นั่ง ข้อมูลของบัตรโดยสารเครื่องบิน การเขียนบัตรโดยสาร การคิดคำนวณค่าโดยสาร การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ ระเบียบพิธีการเข้า-ออกระหว่างประเทศ


วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ความสำคัญและความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้

2. สามารถอธิบายถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ควบคุมธุรกิจสายการบิน และที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศด้วยเครื่องบิน

3. สามารถอธิบายลักษณะการดำเนินงานและความสัมพันธ์ของสายการบิน ท่าอากาศยาน และบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว

4. สามารถอ่านตารางการบิน ระยะเวลาการบิน ประเภทเครื่องที่ใช้ในการบิน การใช้รหัสย่อ คำศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานธุรกิจการบิน

5. สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรโดยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ ราคาค่าโดยสาร กฎการใช้บัตรโดยสาร

6. สามารถทำการสำรองที่นั่งบนเครื่องบินผ่านระบบเว็บไซท์ของสายการบิน และระบบ Global Distribution System (GDS) ให้แก่ผู้โดยสารได้