ทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในองค์การ การพูด แสดงความรู้สึก การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์เฉพาะในด้านการบริหารงานภาครัฐ

LISTENING AND SPEAKING SKILLS FOCUSING ON INTERPERSONAL AND INTRA ORGANIZATIONAL COMMUNICATION, EXPRESSING FEELINGS BY SPEAKING, CONVERSATION IN GENERAL SITUATIONS AND SPECIFIC SITUATION INVOLVED WITH GOVERNMENT ADMINISTRATION.

แนวความคิดว่าด้วยรัฐ รูปแบบการปกครอง ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การพัฒนาทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเด็นทางการเมืองร่วมสมัย

ฝึกการฟัง และการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และระหว่างองค์กร ฝึกการอ่าน และการเขียนเอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การเขียนจดหมาย โทรสาร ข่าว และบทความทั่วไป

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง และท้องถิ่น ฝึกทักษะการพูด การฟัง และการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากขึ้น ฝึกอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครองและท้องถิ่น

แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ การวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับการวางแผน ยุทธศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรคของนโยบายและการนำไปปฏิบัติ การประเมินผลแผนและนโยบาย