คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง และท้องถิ่น ฝึกทักษะการพูด การฟัง และการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากขึ้น ฝึกอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครองและท้องถิ่น

ฝึกการฟัง และการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และระหว่างองค์กร ฝึกการอ่าน และการเขียนเอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การเขียนจดหมาย โทรสาร ข่าว และบทความทั่วไป