ฝึกการฟัง และการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และระหว่างองค์กร ฝึกการอ่าน และการเขียนเอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การเขียนจดหมาย โทรสาร ข่าว และบทความทั่วไป