บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน พฤติกรรมต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง ระบบต้นทุนมาตรฐาน ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การบัญชีสำหรับวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสำหรับเศษวัสดุ สินค้าเสียและสินค้ามีตำหนิ การบัญชีสำหรับผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได้ การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน


Roles of cost accounting, cost concept, cost behavior, cost classification, product costing, job costing, process costing, standard costing, activity based costing, accounting for material, labor, and manufacturing overhead, accounting for scraps, spoiled, and defective goods, accounting for joint products and by-products, analyses of variance in standard costing.

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ว่าด้วย การจำแนกประเภทของหนี้สิน การรับรู้และวัดมูลค่าของหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าแรงงานค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน การจัดทำงบการเงิน การเลิกกิจการและชำระบัญชี การจ่ายคืนทุน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยวิธีการจัดตั้งบริษัท การจำหน่ายหุ้น การจัดทำงบการเงิน การเพิ่มทุนและการลดทุน ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ กำไรต่อหุ้น การจัดสรรกำไรสะสม การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี การจัดทำงบกระแสเงินสด


Principles and accounting practices of liabilities in terms of classification of liabilities, recognition and measurement of liabilities, revaluation, presentation and disclosure of liabilities in financial statement, the accounting of account payable, accrued salary and wages, current liabilities, non-current liabilities, provisional and contingent liabilities, contingent assets, accounting for partnership in terms of foundation, operation, partner changing, preparation of financial statements,dissolution and liquidation, reimbursement, accounting for the private limited company and public limited company in terms of foundation, sale of shares,

preparation of financial statements,dissolution and liquidation, reimbursement, accounting for the private limited company and public limited company in terms of foundation, sale of shares, preparation of financial statements, capital increase and decrease, capital surpluses, earnings per share, and allocation of retained earnings, dissolution and liquidation, preparation of cash flow statement, interim financial statements.

ความหมาย กลยุทธ์ของการจัดการดำเนินงาน ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หลักเกณฑ์การตัดสินใจทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกกระบวนการผลิต การวิเคราะห์กระบวนการไหลเวียน คุณภาพสินค้าและบริการ กำลังการผลิต และสินค้าคงคลัง

Meanings and strategies of operations management in production and service industry; criteria for quantitative and qualitative decision-making in production processes; product design; production process selection; flow-process analysis; goods and services quality; capacity; inventory.