ความหมาย กลยุทธ์ของการจัดการดำเนินงาน ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หลักเกณฑ์การตัดสินใจทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกกระบวนการผลิต การวิเคราะห์กระบวนการไหลเวียน คุณภาพสินค้าและบริการ กำลังการผลิต และสินค้าคงคลัง

Meanings and strategies of operations management in production and service industry; criteria for quantitative and qualitative decision-making in production processes; product design; production process selection; flow-process analysis; goods and services quality; capacity; inventory.