คำศัพท์ สำนวน รูปแบบภาษาที่ใช้ในงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อความเข้าใจบทความและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ


Vocabulary, expressions, and language patterns used in exhibition and event business; reading skills for main ideas, comprehension; articles and printed materials relating to exhibition and event business; business correspondence; filling business forms.

การจัดการงานสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ในธุรกิจอีเว้นท์ ความเหมาะสม ของสถานที่จัดงาน ขั้นตอนการจัดสถานที่สำหรับงานการจัดและตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในงาน ระบบแสง ไฟ เสียง และมัลติมีเดีย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานที่จัดงาน การตรวจสอบสถานที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสถานที่จัดงานอีเว้นท์

Facility and venue management for event business; venue appropriateness, process for event arrangement; decoration; equipment and facilities; lighting, sound and multimedia systems; venue codes and rules; venue inspection; guideline for venue problem solution.

ทักษะการสนทนาที่จำเป็นต่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ บทสนทนาสั้นๆ ทั่วไป รูปแบบภาษา มารยาทในการซักถามและสัมภาษณ์ ทักษะการเขียนพื้นฐาน การเขียนคำบรรยาย ข้อความโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศ และกำหนดการ

Conversational skills necessary for business communication; small talk; language patterns and coutersy for asking questions and interview; basic writing skills; writing descriptions, advertisement, signs, notices and itinerary.