คำศัพท์ สำนวน รูปแบบภาษาที่ใช้ในงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อความเข้าใจบทความและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ


Vocabulary, expressions, and language patterns used in exhibition and event business; reading skills for main ideas, comprehension; articles and printed materials relating to exhibition and event business; business correspondence; filling business forms.