ความหมายและวิวัฒนาการของรีสอร์ท ประเภทรีสอร์ท รูปแบบการบริหารธุรกิจรีสอร์ท การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมนันทนาการในรีสอร์ท การออกแบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ การวางแผนระบบการดำเนินงาน สวัสดิภาพและความปลอดภัยในรีสอร์ท มีการศึกษานอกสถานที่