หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับเซลล์ วิวัฒนาการทางชีววิทยา พันธุศาสตร์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญโภชนาการ การลำเลียง การขับถ่าย นิเวศวิทยาเกษตร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับเซลล์ วิวัฒนาการทางชีววิทยา พันธุศาสตร์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ โภชนาการ การลำเลียง การขับถ่าย นิเวศวิทยาเกษตร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Principles of biology, structure and function of cell, energy and cell, evolutionary biology, genetics, plant and animal tissues, reproduction, developement biology, nutrition, transportation, excretion, agricultural ecology and environmental sciences.

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการเกษตร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากร ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร หลักการและวิธีการประเมินภาษี
Important civil and commercial laws concerning agribusiness, intellectual property law, agricultural laws, concepts and roles of taxation, types of taxes concerning agribusiness, principles and basic forms of assessment tax.