กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการเกษตร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากร ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร หลักการและวิธีการประเมินภาษี
Important civil and commercial laws concerning agribusiness, intellectual property law, agricultural laws, concepts and roles of taxation, types of taxes concerning agribusiness, principles and basic forms of assessment tax.