เพื่อฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีให้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษา วัฒนธรรม และการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เรียนชาวไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาครูสอนภาษาเกาหลีให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น