สอนการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพชนิดต่างๆ ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ เลนซ์ในช่วงระยะต่างๆ, การเปิดรูรับแสงให้สัมพันธ์กับความเร็วชัตเตอร์และการถ่ายภาพโดยเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงแสงในเวลาต่างๆ  สร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายภาพชนิดต่างๆประกอบความรู้เกี่ยวกับระยะของเลนซ์ความเร็วชัตเตอร์และขนาดของรูรับแสง ในการถ่ายทอดความงามทางสุนทรีย์และองค์ประกอบศิลป์