กฎเกณฑ์ทางภาษา ชนิดของคำ ประเภททางไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ กระบวนการสร้างคำ ส่วนประกอบของประโยคที่จำเป็นต่อการใช้ภาษาอังกฤษ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของวลี และประโยค

ความหมายของวัฒนธรรม ลักษณะความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของโลก บริบทของสังคมที่สร้างความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวทางการปรับตนในวัฒนธรรมใหม่ อุปสรรคและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงหลักการจัดการพฤติกรรมขององค์การและบุคลากรที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางธุรกิจ

โครงสร้างและขอบข่ายการปฏิบัติงาน คุณสมบัติและมารยาทของพนักงาน   รูปแบบของการบริการ การจัดโต๊ะอาหาร   หลักการควบคุมธุรกิจการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม  ฝึกปฏิบัติและจัดทำรายงาน  ศึกษาดูงานในสถานที่ประกอบธุรกิจ