ความสำคัญของการรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การกำหนดขอบเขตและวิเคราะห์ ความต้องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ

Information literacy and higher education; defining and analysis of information needs; selecting information source; search strategies; evaluation of information; analysis and synthesis of information; information composition and presentation; citation format.

ความสำคัญของการรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การกำหนดขอบเขตและวิเคราะห์ ความต้องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ