ความสำคัญของการรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การกำหนดขอบเขตและวิเคราะห์ ความต้องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ