แนวคิดและหลักการบริหารการจัดซื้อและการจัดซื้อข้ามชาติ การจัดรูปองค์การ การตรวจสอบ และพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ การกําหนดเวลาในการจัดซื้อ การค้นหาแหล่งขายวัสดุ วิธีจัดซื้อ นโยบายซื้อหลังผลิต การควบคุมการจัดซื้อ บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ขายวัสดุ ความร่วมมือทางการจัดซื้อ การจัดซื้อด้วยอิเลคทรอนิกส์

คำศัพท์เฉพาะด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทักษะการอ่านข้อความ เอกสาร การเขียนสำหรับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การตอบโต้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้อง  ต้น

English vocabulary for logistics and supply chain, idioms used in logistics and supply chain industry, reading technical document skill, writing for operating in logistics and supply chain industry, basic in a reply electronic document.