พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ผลกระทบของสื่อและเทคโนโลยีต่อ การศึกษาร่วมสมัยและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นปัจจัยในการออกแบบสื่อและ ทรัพยากรการเรียนรู้


Fundamentals of educational philosophy and educational psychology; impacts of media and technology on contemporary education and learning processes as factors for media and learning resource design.