ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมประเภทพักอาศัยและอาคารขนาดเล็ก การวิเคราะห์และฝึก ปฏิบัติการออกแบบการจัดประโยชน์ใช้สอย การกำหนดพื้นที่ว่างภายใน การออกแบบสถาปัตยกรรม รวมทั้งการวางผัง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและบริบทของพื้นที่ตั้ง รวมทั้งหลักการและเทคนิควิธีในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทั้งฝึกหัดเขียนแบบ สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและหุ่นจำลอง มีการศึกษานอกสถานที่