ึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ ความหมาย หลักการ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายที่ประกอบกับแผนที่การแก้ไขข้อมูลทดลองการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเพื่อการนำไปใช้ในการออกแบบชุมชนเมือง

Fundamentals of Geographic Information System, meanings, principles, procedures and applications in urban and environmental planning; building simple database associated with maps, data editing, and experimenting with analysis of simple problems and applications.

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ ความหมาย หลักการ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ฝึกหัดปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายที่ประกอบกับแผนที่ การแก้ไขข้อมูลทดลองการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเพื่อการนำไปใช้ในการออกแบบชุมชนเมือง

Study of fundamentals in Geographic Information System, meaning principles procedures and applications in urban design and planning. Practice building of simple database associated with maps, data editing, and experimenting analysis of simple problems and applying in urban design.