ศึกษาประวัติและพัฒนาการตัวอักษรไทยสมัยสุโขทัยและการแพร่กระจายของอักษรไทยสุโขทัยไปยังภูมิภาคต่างๆ ฝึกอ่านและปริวรรตตัวอักษรไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ อักษรฝักขาม อักษรไทยนิเทศ อักษรไทยน้อยและอักษรไทยในภาคใต้ พร้อมทั้งศึกษาเนื้อหาสาระจากจารึกและเอกสารโบราณของแต่ละท้องถิ่น

ศึกษาหน่วยเสียง หน่วยคำ คำ ประโยคและความหมายของภาษาถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน ฝึกทักษะการสนทนาภาษาถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาภาษาถิ่น ตะวันออกเฉียงเหนือในจารึกและวรรณกรรมท้องถิ่น

ศึกษาความหมายของห้องสมุดในฐานะแหล่งสารสนเทศ บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดในสังคมปัจจุบัน การสืบค้นสารสนเทศจากห้องสมุด ประเภทของห้องสมุดและบริการสารสนเทศ การแบ่งหน่วยงานในห้องสมุด ระเบียน บรรณานุกรม และการจัดเรียงวัสดุห้องสมุด การประเมินค่าสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและคำสั่งเบื้องต้น การใช้อินเทอร์เน็ต ในการค้นสารสนเทศจากห้องสมุด

ศึกษาอักขรวิธี นามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ คุณศัพท์ สรรพนาม อัพยยศัพท์ สังขยา สนธิ กริยาอาขยาตหมวด ลฏฺ ลงฺ โลฏฺ และวิธิลิงฺ ธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 กรรตุวาจก กรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตะ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตซึ่งเหมาะสมกับไวยากรณ์ ที่ได้ศึกษา

ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมา เนื้อหาและแนวคิดทางปรัชญาในคัมภีร์มัธยมกการิกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร และแปลข้อความตามที่เลือกสรร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ หรือตรรกศาสตร์ อันเป็นวิธีการหาเหตุผลของอินเดียโบราณ การแปลและการตีความเนื้อหาในนยายะ

Introduction to Nyaya or Logic, the ancient Indian methods of rational argument. Translation and interpretation of the Nyaya.