ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาในสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป โดยพิจารณาถึงทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติ จุดกำเนิด บทบาท หน้าที่องค์ประกอบ และการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับพลวัตทางสังคม