การฝึกอ่านและฟังข่าวจากสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เข้าใจและคุ้นเคยกับคำศัพท์และภาษาที่ใช้รายงานข่าวสารในปัจจุบัน

หลักการแปลและฝึกแปลข้อความขนาดสั้นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยฝึกใช้คำในสถานการณ์ต่างๆ กัน เน้นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การวิเคราะห์งานประพันธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ กวีนิพนธ์ บทละคร เรื่องสั้น และ นวนิยายเพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะของงานประพันธ์แต่ละประเภท ตลอดจนความสามารถในการสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์

ศึกษาหลักการแปลและฝึกแปลบทความ วรรณกรรม และข่าวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

วรรณคดีตะวันตกคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากมุมมองของภาวะหลายภาษาทางวรรณคดี