หลักการเขียนแบบ เพื่อแสดงขนาด รูปร่าง รูปทรง และความต่อเนื่องของแบบในแต่ละรูปด้าน หลักการเขียนทัศนียภาพ และทฤษฎีการตกกระทบของแสงและเงา และปฏิบัติงานเขียนแบบ

ปฏิบัติการทดลองการออกแบบ เพื่อการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการ ประเมินผลการออกแบบและปรับปรุงแก้ไข

ศึกษาและฝึกสร้างรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ที่มีประโยชน์ในการใช้สอย ด้วยวิธีจิกเกอร์ริ่ง (Jiggering) โดยเริ่มจากการออกแบบสร้างพิมพ์ (Mold Making) สร้างใบมีด (Template) และอื่นๆ จนครบขบวนการ มีการศึกษานอกสถานที่