ศึกษาหน่วยเสียง ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ตำแหน่งที่เกิดของเสียงต่างๆ และลักษณะอาการที่เปล่งเสียง การถ่ายทอดเสียงโดยใช้สัญลักษณ์แทนเสียง การลงเสียงหนักในระดับคำและระดับประโยค การใช้ทำนองเสียงและความหมายของทำนองเสียงแบบต่างๆ รวมทั้งการฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง

This course is a continuation of 412 260 Business English I with an emphasis on writing. Various types of business writing are practiced, including classified advertisements, seminar brochures, news releases, merchandise and service billboards, and business meeting minutes.

การศึกษาและการวิเคราะห์วิจารณ์งานของนักเขียนสตรีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นกับภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรมและแนวความคิดของยุคและสังคม

ศึกษาเรื่องสั้นในระยะประมาณสามสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยเลือกศึกษาจากผลงานที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยนักเขียนเชื้อชาติต่างๆ เช่น อังกฤษ อเมริกัน แอฟริกัน ออสเตรเลีย รวมทั้งนักเขียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวอังกฤษเชื้อสายแอฟริกัน เป็นต้น การศึกษา มุ่งวิเคราะห์ แก่นเรื่อง การผูกเรื่อง การสร้างตัวละคร แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์