การศึกษาเอกสารภาษาเยอรมันเกี่ยวกับวิจิตรศิลป์ ทั้งในด้านการพรรณนาศิลปกรรม ศิลปวิจารณ์ ประวัติศาสตร์ศิลป์และสุนทรียศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะของภาษาเยอรมันที่ใช้ในวิทยาการด้านนี้และการฝึกวิจารณ์งานศิลปะ