เหตุการณ์สำคัญสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่การกู้อิสรภาพ การสถาปนากรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ การสร้างความมั่นคงภายในพระราชอาณาจักร ปัญหาและผลกระทบในด้านต่างๆ โดยนำหัวข้อสำคัญๆ มาอภิปรายทางด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์ การเมืองการปกครอง การวางผังเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีศาสนา ตลอดจนความสัมพันธ์กับต่างประเทศตามแบบสมัยใหม่ตั้งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบัน