ศึกษาทฤษฎีละครสองส่วน คือ ส่วนบทละคร และส่วนการแสดงละคร ในส่วนการแสดงละคร  ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการแสดงละคร การเคลื่อนตัวของนักแสดง และการเคลื่อนตัวไปบนเวที การออกเสียงของนักแสดง การแสดง การกำกับการแสดง การสร้างฉาก การให้แสง  และเสียง การแต่งหน้าและออกแบบเครื่องแต่งตัว

ศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการของละครใบ้  รวมทั้งศึกษากลวิธีและสไตล์ต่าง ๆ  ในการแสดงของละครประเภทนี้  โดยนักศึกษาต้องฝึกหัดแสดงจนสามารถสื่อให้เห็นเป็นจริงเป็นจังตามบทของตน