ศึกษากรอบความคิดในการเขียนโครงร่างการวิจัย  การออกแบบวิจัย  การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับงานวิจัย   ศึกษากระบวนการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น การวิจัยแบบมีส่วนร่วม  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นต้น    รวมทั้งฝึกการเขียนโครงร่างการวิจัย

ศึกษาลัทธิ ความเชื่อ พฤติกรรม กระบวนการทางการเมืองในระบบการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์สังคมการเมืองภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และพัฒนาการร่วมสมัยอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงโครงสราง  ความสัมพันธและวิถีชีวิตในสังคม  ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ดานนิเวศวิทยา  โครงสรางประชากร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และพัฒนาการรวมสมัยอื่นๆ

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เรียนรู้ถึงประโยชน์และข้อจำกัดของวิธีวิทยาการวิจัยแบบต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณนักวิจัย โดยใช้กรณีศึกษาจากนักวิจัยกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนักวิชาการ นักพัฒนา และชาวบ้าน มีการศึกษานอกสถานที่

ศึกษาชุมชนชนบทและเมืองในเรื่องประวัติความเป็นมาสภาพทั่วไป โครงสร้างและความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาชุมชน  มีการศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกการวิจัยในชุมชน

แนวความคิดเรื่องงาน คุณค่า และความสุขในหลักการของแต่ละศาสนา โดยเน้นศาสนาพุทธ ศึกษาแนวคิดเรื่องสุขภาวะ และกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การเสริมสร้างกิจกรรมให้เกิดสุขภาวะ ด้วยการฝึกสมาธิ และศาสตร์แห่ง การออกกำลังกายในปรัชญาตะวันออกในวิธีการแบบโยคะ ไทเก็ก ไทจิชี่กง มีการศึกษานอกสถานที่

ปัญหาและข้อจำกัดของแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและการก่อตัวของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก บทบาทและความสำคัญของเศรษฐกิจทางเลือกต่อการพัฒนา ธุรกิจทางเลือกประเภทต่าง ๆ ทั้งภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และทั้งธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจรายย่อยและธุรกิจชุมชน โดยเน้นกรณีศึกษาในประเทศไทย