การอ่านออกเสียงและการเขียนอักษรที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นหลักไวยากรณ์และรูปประโยคเบื้องต้น  การฝึกการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนประโยคเดี่ยว

การอ่านออกเสียงและการเขียนอักษรที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นหลักไวยากรณ์และรูปประโยคเบื้องต้น  การฝึกการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนประโยคเดี่ยว

การอ่านออกเสียงและการเขียนอักษรที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นหลักไวยากรณ์และรูปประโยคเบื้องต้น  การฝึกการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนประโยคเดี่ยว