ศึกษาลักษณะของภาษาที่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาโฆษณากับสื่อต่าง ๆ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักการโน้มน้าวในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนหลักวาทศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเน้นศึกษาหลักการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์องค์กร กิจการต่าง ๆ และศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน