พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบด้วย การอภิปรายการระดมสมองในหัวเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน การเลือกหัวข้อที่เหมาะสม การค้นข้อมูล การเขียนโครงร่างและข้อมูล เตรียมการนำเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์และการนำเสนออย่างเป็นทางการ การฝึกบุคลิกภาพ ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ

เน้นการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์วิจารณ์เอกสารเชิงวิชาการ ฝึกการคิดอิสระ และแสดงความคิดเห็น ฝึกอ่านแบบวิเคราะห์ มุ่งพัฒนากลยุทธ์ในการอ่านที่ ช่วยในการเข้าใจบทอ่านระดับสูงได้คล่องและมั่นใจ พัฒนาทักษะ การตีความ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน