ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์และดัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้น ตัวชี้วัดของหลักสุตร การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตรประสิทธิภาพของหลักสูตร